گزارش اجمالی صرفه جویی و ارزش ایجاد شده در سال ۹۶

۰۱ تیر ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۴ اصلی
تعداد بازدید:۴۴۷۸۰
سازمان الکترونیک آی کن از حدود ۱۳۹۶/۰۱/۲۸تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به مدت ۱۱ماه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات در حال بهره برداری بوده است
گزارش اجمالی صرفه جویی و ارزش ایجاد شده در سال ۹۶

در این مدت، حدود 375،642فرم در سازمان الکترونیک، ثبت بهداشتی درمانی اراک شده و حداقل ارزش تولیدشده برابر با 24،243،163،000ریال (ماهیانه 2،190،647،000ریال) بوده است. طی این مدت، حداقل 4،584،000دقیقه ی عملیاتی (ماهیانه 414،000دقیقه ی عملیاتی) معادل حداقل 61نفر تمام وقت در ماه صرفه جویی شده که بخش قابل توجهی از ارزش تولیدشده را به خود اختصاص داده است. حداقل میانگین ماهیانه ارزش تولید به ازای هر کاربر 900،000ریال می باشد و در طول مدت بهره برداری، حدود 69درخت نجات یافته است