فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت مرکز بهداشت شهرستان اراک ( ۲۳ - ۹۹ )

۰۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۸ کد : ۱۰۵۹۹ مناقصات
تعداد بازدید:۲۵۷۳۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد  مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی و نظافت  مرکز بهداشت شهرستان اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 31/04/1399می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز  شنبه   تاریخ   04/05/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز سه شنبه   تاریخ    14/05/1399  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز چهارشنبه   تاریخ  15/05/1399 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  285.428.318 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران است. 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه خدمات پشتیبانی نظافت مرکز بهداشت اراک


نظر شما :