فراخوان مناقصات عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای خرید: ۱-تجهیزات استریل و شستشو csr ۲-تجهیزات آشپزخانه ۳-تجهیزات رختشویخانه بیمارستان ولیعصر (عج) علوم پزشکی اراک (۲۶الی ۲۸- ۹۹)

۰۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۵ کد : ۱۱۲۳۰ مناقصات
تعداد بازدید:۲۲۷۳۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصات عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای خرید های:  1- تجهیزات استریل و شستشو 2-تجهیزات آشپزخانه 3-تجهیزات رختشویخانه ؛ بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق www.setadiran.ir  درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.    

تاریخ انتشار اسناد مناقصات در سامانه تاریخ 29/05/1399 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات ازسایت :  ساعت 19روز شنبه  تاریخ  01/06/1399 مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصات :  روز سه شنبه تاریخ  11/6/1399 زمان بازگشایی پاکت های  مناقصات : ساعت  9  صبح روز  چهارشنبه تاریخ  12/06/1399نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند. تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بشرح ذیل است:
1- خرید تجهیزات استریل و شستشو ،   3.500.000.000  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
2-خرید تجهیزات آشپزخانه ،   3.850.000.000  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران
3-خرید تجهیزات رختشویخانه،   3.300.000.000   ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252-اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021     دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه بیمارستان ولیعصر تجهیزات آشپزخانه تجهیزات رختشویخانه تجهیزات استریل


نظر شما :