فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور و دستگاه ھای ذخیره ساز اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراک ( ۳۰ -۹۹)

۰۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۴ کد : ۱۲۲۸۰ مناقصات
تعداد بازدید:۲۰۲۱۸

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی خرید سرور و دستگاه ھای ذخیره ساز اطلاعات ستاد خود را مطابق
اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنھاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ھا ازطریق درگاه سامانھ تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواھد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواھی امضای الکترونیکی را جھت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  1399/7/9می باشد.
مھلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت : تا روز چھارشنبه تاریخ 1399/7/16
مھلت زمانی ارائه پیشنھادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه: روز یکشنبه تاریخ 1399/7/27
زمان بازگشایی پاکت ھای مناقصه : ساعت ۹ صبح روز دوشنبه تاریخ 1399/7/28
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ﷼طبق آخرین مصوبه ھیات وزیران.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ھا حضور بھم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جھت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ھای الف : آدرس اراک خیابان شھید شیرودی خیابان اعلم الھدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمار و فناوری اطلاعات تلفن ۰۸۶۳۳۱۳۰۹۴۱ و امور حقوقی و قراردادھا و تلفن ۰۸۶۳۳۱۳۰۲۵۲


اطلاعات تماس سامانه ستاد جھت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴-021
دفتر ثبت نام : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

کلید واژه ها: مزایده مناقصه ذخیره ساز اطلاعات


نظر شما :