فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی خرید ۲۵ دستگاه اتوبوس آمبولانس دانشگاه علوم پزشکی اراک (۳۵-۹۹)

۲۲ مهر ۱۳۹۹ | ۰۷:۴۴ کد : ۱۲۵۲۶ مناقصات
تعداد بازدید:۲۱۸۲۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 25 دستگاه اتوبوس آمبولانس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 20/07/1399می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز سه شنبه تاریخ  22/07/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی مناقصه : روز سه شنبه  تاریخ  6/8/1399
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب مناقصه : ساعت  10 صبح روز چهارشنبه  تاریخ  7/8/1399 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 21.700.000.000  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه اتوبوس آمبولانس


نظر شما :