فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان امیر کبیر اراک (۳۸- ۹۹ )

۲۵ آبان ۱۳۹۹ | ۰۷:۴۹ کد : ۱۳۲۸۵ مناقصات
تعداد بازدید:۲۱۹۴۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد  مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان امیرکبیر اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  24/8/1399می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز چهارشنبه   تاریخ 28/8/1399   
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه :  روز شنبه   تاریخ   8/9/1399 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح یکشنبه   تاریخ  9/9/1399    
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  1.001.889.235 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه نظافت خدمات پشتیبانی بیمارستان امیرکبیر اراک


نظر شما :