فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری مراقبت¬های اولیه سلامت ( PHCشهری) شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند ۱۳۹۹ (۴۴-۹۹)

۰۴ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۳ کد : ۱۳۴۹۷ مناقصات
تعداد بازدید:۱۹۷۷۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری خدمات مراقبتهای اولیه سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند در سال 1399 -1400را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 04/09/ 1399می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت روز شنبه مورخ 08/9/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه مورخ  18/9/1399
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت 10 صبح  روز چهارشنبه مورخ  19/9/1399
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  1.558.315.805 ریال  طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه مراقبت های اولیه شازند شبکه بهداشت شازند برونسپاری


نظر شما :