فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ولیعصر عج اراک (۴۷- ۹۹ )

۱۱ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۷ کد : ۱۳۶۱۵ مناقصات
تعداد بازدید:۲۱۰۶۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب  پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 9/9/1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز پنجشنبه   تاریخ  13/09/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  یکشنبه   تاریخ   23/09/1399  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز دوشنبه   تاریخ  24/09/1399  
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 287.640.000 ریال  
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه ایاب و ذهاب بیمارستان ولیعصر (عج) اراک


نظر شما :