فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب وذهاب کارکنان امیرالمومنین ع اراک (۵۱- ۹۹ )

۲۳ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۹ کد : ۱۳۸۶۱ مناقصات
تعداد بازدید:۲۱۷۰۷

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری خدمات ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان امیرالمومنین ع اراکرا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجامخواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 22/9/1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز چهارشنبه  تاریخ 26/9/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه:  روز شنبه تاریخ 06/10/1399
زمان بازگشایی پاکت هایمناقصه : ساعت 10  صبح یکشنبه تاریخ  07/10/1399
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :498.564.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه ایاب و ذهاب بیمارستان امیرالمومنین اراک


( ۱ )

نظر شما :