فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور و دستگاه های ذخیره ساز اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراک (۵۷-۹۹ )

۱۶ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۸ کد : ۱۴۳۷۹ مناقصات
تعداد بازدید:۱۹۵۹۶
(سرور – SAN- NAS- TAPE)

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی خرید سرور و دستگاه های ذخیره ساز اطلاعات ستاد خود را مطابق اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2099000288000057  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 14/10/1399می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز پنجشنبه    تاریخ 18/10/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روز دوشنبه   تاریخ  29/10/1399 
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز سه شنبه   تاریخ  30/10/1399  
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  1.300.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمارو فناوری اطلاعات تلفن 08633130941 و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه ذخیره ساز


نظر شما :