فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه علوم پزشکی اراک (۶۲-۹۹ )

۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۹ کد : ۱۴۹۴۱ مناقصات
تعداد بازدید:۲۰۵۱۹
بشماره ۲۰۹۹۰۰۰۲۸۸۰۰۰۰۶۲ سامانه تدارکات الکترونیک دولت

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت مورد نیازخود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه روز سه شنبه تاریخ 14/11/1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه  تاریخ 18/11/1399 است 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روز سه شنبه تاریخ28/11/1399 می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ 29/11/1399 می باشد. 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  394.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمارو فناوری اطلاعات تلفن 08633130941 و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه پهنای باند اینترنت اینترنت اینترانت


نظر شما :