فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ستاد دانشگاه (۶۳- ۹۹ )

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۹ کد : ۱۵۰۰۱ مناقصات
تعداد بازدید:۲۳۴۳۸

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ستاد مرکزی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 15/11/1399می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  شنبه    تاریخ  18/11/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:    تا روز سه شنبه    تاریخ   28/11/1399  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز چهارشنبه  تاریخ  29/11/1399   
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  900.000.000 ریال است.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه حمل و نقل درون شهری برون شهری علوم پزشکی اراک اراک


نظر شما :