فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیر کبیر اراک (۳۷- ۹۷ )

۱۲ آذر ۱۳۹۷ | ۰۷:۴۸ کد : ۱۹۲۳ مناقصات
تعداد بازدید:۲۷۷۸۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیر کبیر اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 12/09/1397می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه    تاریخ  17/09/1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی  مناقصه:  روز یکشنبه   تاریخ   02/10/1397  
زمان بازگشایی پاکت های الف  مناقصه : ساعت  11 صبح روزدوشنبه   تاریخ  03/10/1397   
جلسه توجیهی ضروری با متقاضیان شرکت در مناقصه در تاریخ 20/09/1397 ساعت 10 در دفتر ریاست بیمارستان برگزار می شود .
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1.517.028.000  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
حد نصاب تعداد شرکت کنندگان درارزیابی کیفی مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 3 شرکت کننده می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مناقصه طبخ غذا مزایده بیمارستان امرکبیر