فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث ۲ واحد ساختمان مسکن پزشکان در خنداب (۲۹-۱۴۰۰)

۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۵ کد : ۲۰۱۱۸ مناقصات
تعداد بازدید:۱۸۹۶۶

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد اجرای عملیات احداث 2 واحد ساختمان مسکن پزشکان در خنداب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه 5 ابنیه و5 تاسیسات و گواهی صلاحیت ایمنی) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  22/06/1400می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  شنبه  تاریخ 27/06/1400
مهلت تکمیل اسناد و ارائه پیشنهادات قیمت  :  روز سه شنبه  تاریخ 06/07/1400 
زمان بازگشایی پاکت ها ی مناقصه : ساعت 9 صبح  روز   چهارشنبه  تاریخ 07/07/1400
زمان بازدید از محل اجرای پروژه:  از ساعت 10 لغایت 12 روز سه شنبه  تاریخ30/6/ 1400 
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 791.630.225  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیرستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها .تلفن  08633130252 و 02188794183
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه مسکن پیمانکار


نظر شما :