فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور تهیه وطبخ و توزیع غذا ( بامصالح ) بیمارستان امام سجاد (ع ) بهداشت و درمان آشتیان (۳۳-۱۴۰۰ )- نوبت دوم

۱۲ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۶ کد : ۲۰۷۷۶ مناقصات
تعداد بازدید:۱۷۸۶۴

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی انجام امور تهیه وطبخ و توزیع غذا (با مصالح ) بیمارستان امام سجاد ع شبکه بهداشت و درمان آشتیان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه از تاریخ 04/07/1400می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت : تا روز پنجشنبه  تاریخ  08/07/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه:  روز یکشنبه تاریخ  18/07/1400
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح دوشنبه   تاریخ 19/07/1400 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 674.679.500 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه توزیع غذا طبخ غذا بیمارستان امام سجاد آشتیان


نظر شما :