فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری مراقبت¬های اولیه سلامت ( PHCشهری)مرکز بهداشت شهرستان اراک ۱۴۰۰(۵۰-۱۴۰۰)

۲۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۱ کد : ۲۲۴۲۷ مناقصات
تعداد بازدید:۱۸۳۶۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری خدمات مراقبتهای اولیه سلامت مرکز بهداشت شهرستان اراک در سال 1400-1401 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  17/09/1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  روز شنبه مورخ  20/09/1400 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه مورخ  30/09/1400 
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت 9 صبح  روز چهارشنبه مورخ  01/10/1400
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :    12.845.266.342ریال  طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه برونسپاری مرکز بهداشت اراک


نظر شما :