آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای بهره برداری و ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی کلینیک های تخصصی و ویژه اراک

۲۳ تیر ۱۳۹۷ | ۰۷:۰۱ کد : ۲۲۷ مناقصات
تعداد بازدید:۲۹۰۳۴

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای                 مزایده شماره : 1-97

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد  بهره برداری و ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی کلینیکهای تخصصی و ویژه اراک  را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط بر اساس شرایط مزایده واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد :  24/04/ 1397 لغایت30/04/ 1397 

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 500000 ریال به حساب 2177865386005 ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد : تا پایان ساعت اداری  14:00 روز  سه شنبه09/05/1397

سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب شماره 1 -161343030  بانک رفاه کارگران  در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک به مبلغ 3.660.000.000  ریال .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : متقاضیان میتوانند جهت خرید اسناد مناقصه به اراک  خیابان شهید شیرودی،خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه چهارم دفتر مدیریت درمان و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات : روز چهارشنبه  مورخ 10/05/1397 ساعت10 صبح  دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی نامه بلامانع می باشد. )حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید .

روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک

کلید واژه ها: مزایده کلینیک تخصصی


( ۱ )

نظر شما :