فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید هواکش های بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی اراک (۵۷-۱۴۰۰)

۰۴ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۳ کد : ۲۲۷۷۹ مناقصات
تعداد بازدید:۱۶۶۰۸

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید هواکش های بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir  
انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.                                            تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 30/09/1400  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  ساعت 19 روز  یکشنبه  تاریخ  05/10/1400 
 مهلت ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه و ارزیابی کیفی : روز یکشنبه تاریخ  19/10/1400
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9  صبح روز  دوشنبه تاریخ  20/10/1400
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی الکترونیکی پاکت ها حضور بهم رسانند.  تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  1.250.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:  آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252-
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021   
  دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه هواکش بیمارستان ولیعصر (عج) اراک


نظر شما :