فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک (۶۶- ۱۴۰۰)

۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۹ کد : ۲۳۷۸۹ مناقصات
تعداد بازدید:۱۸۶۰۴

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل ستاد مرکزی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 12/11/1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز پنجشنبه   تاریخ  14/11/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  یکشنبه  تاریخ  24/11/1400  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز دوشنبه تاریخ  25/11/1400   
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1.606.425.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران . 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه امور حمل و نقل گواهی امضای الکترونیکی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت


( ۱ )

نظر شما :