فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین امورپشتیبانی وخدماتی ستاد و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک(۶۷-۱۴۰۰)

۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۸ کد : ۲۳۸۷۸ مناقصات
تعداد بازدید:۱۴۸۳۸

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی تامین امور پشتیبانی و خدماتی ستاد و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 18/11/1400  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز  شنبه   تاریخ 23/11/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز  سه شنبه   تاریخ   03/12/1400
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح  چهارشنبه   تاریخ 04/12/1400 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 2.814.086.686 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی


( ۱ )

نظر شما :