فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات کارشناسی ( دو ) ستاد و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک (۷۱-۱۴۰۰)

۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۶ کد : ۲۳۹۱۵ مناقصات
تعداد بازدید:۱۳۷۲۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد  مناقصه عمومی تامین خدمات کارشناسی ( دو ) ستاد و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  20/11/1400می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز شنبه   تاریخ 23/11/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز  سه شنبه   تاریخ   03/12/1400
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح   چهارشنبه   تاریخ  04/12/1400 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 4.725.657.859 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 


نظر شما :