فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان امیر کبیر اراک (۷۲-۱۴۰۰ )

۰۲ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۹ کد : ۲۴۱۳۱ مناقصات
تعداد بازدید:۱۵۱۴۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان امیرکبیر و مرکز هاشمی سنجانی اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  01/12/1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز چهارشنبه   تاریخ  04/12/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه :  روز شنبه   تاریخ    14/12/1400
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح یکشنبه   تاریخ  15/12/1400    
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :   2.626.624.970 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مناقصه مزایده خدمات پشتیبانی نظافت بیمارستان


( ۱ )

نظر شما :