مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان  آیت اله خوانساری اراک  (۳- ۱۴۰۱ )

۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۵ کد : ۲۵۲۱۰ مناقصات
تعداد بازدید:۱۷۷۷۴

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان آیت اله خوانساری اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجامخواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 15/01/1401 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز پنجشنبه  تاریخ 18/01/1401 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  تا  روز یکشنبه  تاریخ  28/01/1401
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت 10 صبح  دو شنبه تاریخ  29/01/1401
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :375.000.000  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه ایاب و ذهاب بیمارستان آیت اله خوانساری


نظر شما :