فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری فعالیتهای امور حمل و نقل حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شازند ( ۱۸-۱۴۰۱ ) نوبت دوم

۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۱ کد : ۲۷۱۲۱ مناقصات
تعداد بازدید:۱۳۹۱۲

شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند  در سال 1401  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  24/03 / 1401می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت  تا روز  شنبه   مورخ   28/03 /1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه مورخ  07/04/ 1401
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10  صبح  روز چهارشنبه مورخ  08/04 /1401
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : . 1.128.492.000  ریال  طبق آخرین مصوبه هیات وزیران . 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه امور حمل و نقل


نظر شما :