فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۰-۱۴۰۱ )

۰۶ تیر ۱۴۰۱ | ۰۸:۲۷ کد : ۲۷۳۸۳ مناقصات
تعداد بازدید:۱۳۷۹۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه  مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و بصورت دو مرحله ای برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 28/03/1401 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز سه شنبه تاریخ  31/03/1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی مناقصه:  روز سه شنبه  تاریخ 14/04/1401 
زمان بازگشایی پاکت های الف وب ارزیابی کیفی مناقصه : ساعت  10 صبح روز چهارشنبه  تاریخ 15/04/1401 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  8.929.079.608 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه طبخ غذا دانشجویان


نظر شما :