فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان ولیعصر (عج)  اراک  (۲۸-۱۴۰۱)

۲۲ تیر ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۱ کد : ۲۷۷۷۶ مناقصات
تعداد بازدید:۱۵۳۶۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد  مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان ولیعصر (عج)  اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 20/04/1401 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  چهارشنبه   تاریخ   22/04/1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز یکشنبه   تاریخ   02/05/1401 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز دوشنبه   تاریخ 03/05/1401  
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :   4.464.738.129 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه خدمات پشتیبانی نظافت بیمارستان ولیعصر اراک


نظر شما :