فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات گروه پرستاری، کمک پرستاری، فوریتها و بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک (۴۰-۱۴۰۱)

۱۷ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۵ کد : ۳۰۴۸۰ مناقصات
تعداد بازدید:۱۱۶۸۷

اراک - خیابان شهید شیرودی -خیابان علم الهدی - جنب بیمارستان امیرکبیر -ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک 
دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات گروه پرستاری، کمک پرستاری، فوریتها و بهداشتی درمانی مراکز تابعه خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  15/08/1401 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز چهارشنبه   تاریخ 18/08/1401 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز شنبه   تاریخ   28/08/1401
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز  یکشنبه   تاریخ  29/08/1401 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  15.040.799.442 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها.  تلفن 08633138086
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه پرستاری کمک پرستار


( ۳ )

نظر شما :