فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان فراهان (۴۴-۱۴۰۱ )

۰۶ آذر ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۴ کد : ۳۰۸۴۲ مناقصات
تعداد بازدید:۱۰۹۶۷

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان فراهان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه  تاریخ  02/09/1401 باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه  تاریخ 05/09/1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه  تاریخ  15/09/1401
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز چهارشنبه  تاریخ  16/09/1401 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  1.290.124.800 ریال 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633138086
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه امور حمل و نقل شبکه بهداشت فراهان


نظر شما :