فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی محوطه ومراقبت و نگهداری فضای سبز مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) (۶-۱۴۰۲)

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۰:۲۷ کد : ۳۳۹۰۸ مناقصات
تعداد بازدید:۶۹۰۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور خدماتی محوطه و مراقبت و نگهداری فضای سبز مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) در سال 1402 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.    

تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ09/02/1402
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت تا روز  پنجشنبه مورخ 14/02/1402 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز  یکشنبه  24/02/1402 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت 10 صبح  روز دوشنبه تاریخ  25/02/1402 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 937.746.666 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633138086
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه فضای سبز


نظر شما :