فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان امیر کبیر اراک (۷-۱۴۰۲ )

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۸:۱۳ کد : ۳۴۱۳۰ مناقصات
تعداد بازدید:۸۰۶۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان امیرکبیر و مرکز هاشمی سنجانی اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ   11/02/1402 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز پنجشنبه   تاریخ  14/02/1402 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه :  روز  یکشنبه   تاریخ  24/02/1402  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح  دوشنبه   تاریخ 25/02/1402
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  3.899.777.580 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه خدمات پشتیبانی نظافت بیمارستان بیمارستان امیرکبیر


نظر شما :