فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شازند (۲-۹۸)

۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۰ کد : ۳۵۶۶ مناقصات
تعداد بازدید:۳۰۷۳۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی انجام حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شازند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصات در سامانه از تاریخ  18/01/1398 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات ازسایت : تا روز پنجشنبه تاریخ  22/01/1398  
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصات :  روز دوشنبه 02/02/1398 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصات : ساعت  9 صبح  سه شنبه   تاریخ 03/02/1398 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 395.472.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248
 

لینک ورود به سامانه ستاد

کلید واژه ها: مزایده مناقصه حمل و نقل درون شهری برون شهری شازند