فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای (با مصالح) بیمارستان آیت اله طالقانی اراک (۳- ۹۸ )

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۱ کد : ۳۷۱۵ مناقصات
تعداد بازدید:۳۰۹۷۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله ای  تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان آیت اله طالقانی اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 28/01/1398 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز سه شنبه   تاریخ  03/02/1398 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و مدارک ارزیابی مناقصه:  روز سه شنبه  تاریخ   17/02/1398
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب مناقصه : ساعت  10 صبح روز چهارشنبه   تاریخ  18/02/1398
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1.365.278.100 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

لینک ورود به سامانه ستاد

کلید واژه ها: مناقصه مزایده طبخ غذا بیمارستان آیت اله طالقانی