فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۱۱- ۹۸ )

۰۵ تیر ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۲ کد : ۴۷۵۸ مناقصات
تعداد بازدید:۲۷۳۱۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 04/04/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز دوشنبه  تاریخ  10/04/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی  مناقصه:  روز دوشنبه   تاریخ   24/04/1398  
زمان بازگشایی پاکت های الف  مناقصه : ساعت  9 صبح روز سه شنبه  تاریخ  25/04/1398   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 2.945.730.500 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه طبخ غذا دانشجویان


( ۱ )