فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ۲واحد اقامتگاه پزشک متخصص در شهر فراهان و مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ۲واحد اقامتگاه پزشک متخصص در شهر کمیجان - دانشگاه علوم پزشکی اراک (۱۳ و ۱۴-۹۸ )

۱۲ تیر ۱۳۹۸ | ۰۷:۱۱ کد : ۴۸۱۴ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۹۳۸

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد احداث 2واحد اقامتگاه  پزشک متخصص در شهر فراهان و احداث 2واحد اقامتگاه  پزشک متخصص در شهر کمیجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( حداقل رتبه 5  ابنیه ) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. انتشاراسناد دو مناقصه در سامانه تاریخ  11/04/1398 می باشد.
مهلت دریافت اسناد دو مناقصه ازسایت :  تا روز یکشنبه  تاریخ 16/04/1398 
مهلت تکمیل اسناد و ارائه پیشنهادات قیمت  :  روز چهارشنبه  تاریخ 26/04/1398   
زمان بازگشایی پاکت ها ی دو مناقصه : ساعت 9 صبح  روز شنبه  تاریخ 29/04/1398    
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار هر یک از مناقصات : 300.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیرستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه پزشک متخصص فراهان کمیجان اقامتگاه