فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت مرکز بهداشت شهرستان اراک ( ۱۶ - ۹۸ )

۲۶ تیر ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۰ کد : ۴۹۷۴ مناقصات
تعداد بازدید:۲۹۸۴۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد  مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی و نظافت  مرکز بهداشت شهرستان اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 25/04/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز شنبه   تاریخ   29/04/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز سه شنبه   تاریخ    08/05/1398  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز چهارشنبه   تاریخ  09/05/1398 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  245.488.400 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران است. 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه خدمات پشتیبانی نظافت مرکز بهداشت اراک


( ۱ )