فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای خرید ۱۶ دستگاه آسانسور پروژه نوسازی بیمارستان ولیعصر(عج)علوم پزشکی اراک (۲۲- ۹۸)

۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۰ کد : ۵۳۲۴ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۵۴۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای خرید 16 دستگاه آسانسور پروژه نوسازی بیمارستان ولیعصر (عج) علوم پزشکی اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 26/05/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  ساعت 19روز پنجشنبه  تاریخ  31/05/1398 
تاریخ و ساعت بازدید از پروژه:  2 شهریور 1398 ساعت 11 صبح 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روز یکشنبه  تاریخ   10/06/1398 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه آسانسور بیمارستان ولیعصر اراک


( ۱ )