فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات کارشناسی، پشتیبانی و خدماتی ستاد و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک (۳۳-۹۸)

۲۰ مهر ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۸ کد : ۶۱۱۴ مناقصات
تعداد بازدید:۲۷۹۶۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد  مناقصه عمومی تامین خدمات  کارشناسی و پشتیبانی و خدماتی ستاد و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 17/7/1398 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز شنبه   تاریخ  20/07/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه   تاریخ   30/07/1398  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح چهارشنبه   تاریخ  01/08/1397  
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 2.995.612.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه خدمات پشتیبانی ستاد


( ۱ )