فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت شبکه های بهداشت ودرمان شهرستان های دلیجان و محلات (۳۶ و ۳۵- ۹۸ )

۱۹ آبان ۱۳۹۸ | ۰۷:۴۱ کد : ۶۴۴۸ مناقصات
تعداد بازدید:۲۷۳۸۴

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی خرید  خدمات مراقبت های اولیه شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های دلیجان و محلات در سال 1398 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 18/8/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز سه شنبه  تاریخ  21/8/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز شنبه   تاریخ  2/9/1398  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9 صبح روز یکشنبه تاریخ  3/9/1398   
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 
1- شبکه بهداشت و درمان دلیجان 484.922.254 ریال طبق دستورالعمل تضمین معاملات دانشگاههای علوم پزشکی.
2- شبکه بهداشت و درمان محلات 541.690.044 ریال طبق دستورالعمل تضمین معاملات دانشگاههای علوم پزشکی
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه مراقبت های اولیه دلیجان محلات


نظر شما :