فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه علوم پزشکی اراک (۵۰-۹۸)

۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۴ کد : ۷۳۷۱ مناقصات
تعداد بازدید:۲۶۰۳۶

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت  مورد نیازخود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 29/10/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز پنجشنبه  تاریخ  3/10/1398 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روز یکشنبه تاریخ 13/11/1398 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  13 روز دوشنبه 14/11/1398 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  305.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمارو فناوری اطلاعات تلفن 08633130941 و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه اینترانت اینترنت پهنای باند اینترنت


( ۱ )

نظر شما :