فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه و طبخ وتوزیع غذای بیمارستان ولیعصرعج اراک (۵۱- ۹۸ )

۰۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۵۱ کد : ۷۳۸۷ مناقصات
تعداد بازدید:۲۶۲۴۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 01/11/1398  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  شنبه   تاریخ  05/11/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی  مناقصه :  روز شنبه   تاریخ   19/11/1398  
زمان بازگشایی پاکت های الف  مناقصه : ساعت  13 ظهر روز یکشنبه   تاریخ  20/11/1398   
جلسه توجیهی ضروری با متقاضیان شرکت در مناقصه در تاریخ شنبه 12/11/1398 ساعت 10 در دفتر ریاست بیمارستان برگزار می شود .
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 2.390.364.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران است. 
حد نصاب تعداد شرکت کنندگان درارزیابی کیفی مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه طبخ غذا بیمارستان ولیعصر


نظر شما :