فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان خنداب (۵۶-۹۸)

۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۶ کد : ۷۶۴۳ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۷۸۴

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی انجام حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان خنداب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصات در سامانه از تاریخ  23/11/1398 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات ازسایت : تا روز شنبه تاریخ  26/11/1398  
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصات :  روز سه شنبه 06/12/1398 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصات : ساعت  9 صبح چهارشنبه   تاریخ 07/12/1398 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 449.568.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه حمل و نقل درون شهری برون شهری شبکه بهداشت خنداب


نظر شما :