فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای خرید و راه اندازی دستگاه های هواساز وایرواشر های بیمارستان جدید ولیعصر(عج) (۵۸- ۹۸)

۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۰ کد : ۷۷۳۷ مناقصات
تعداد بازدید:۲۶۹۴۶

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) خرید و راه اندازی دستگاه های هواساز وایرواشر های بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 29/11/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز شنبه  تاریخ  03/12/1398 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه:  روز سه شنبه  تاریخ   13/12/1398 
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9 صبح  چهارشنبه  تاریخ  14/12/1398
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 2.750.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه هواساز بیمارستان ولیعصر


( ۲ )

نظر شما :