فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور۶۰۰ کیلو ولت آمپر بیمارستان امیرکبیر اراک (۲۷- ۹۷ )

۲۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۱ کد : ۹۰۴ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۱۲۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 60 کیلو ولت آمپر بیمارستان امیرکبیر اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 21/06/1397می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز دوشنبه  تاریخ  26/06/1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روز شنبه  تاریخ   07/07/1397  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز  یکشنبه   تاریخ  08/07/1397   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 267.500.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمارو فناوری اطلاعات تلفن 08633130941 و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248