فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تأسیسات مکانیکی و برقی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. خوانساری اراک (۱۴- ۹۹ )

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۷ کد : ۹۹۵۳ مناقصات
تعداد بازدید:۲۴۱۸۷

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تأسیسات مکانیکی و برقی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. خوانساری اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید متقاضیان باید دارای سوابق کاری مرتبط و مستند و دارای صلاحیت فنی ( حداقل رتبه حداقل 5 تاسیسات ) از سازمان برنامه و بودجه کشور و صلاحیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشند . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ   26/03/1399می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه   تاریخ  31/03/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روز سه شنبه   تاریخ   10/04/1399  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز  چهارشنبه   تاریخ  11/04/1399   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 230.353.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمارو فناوری اطلاعات تلفن 08633130941 و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی بیمارستان خوانسازی


نظر شما :