English خانه تماس با ما نقشه سایتشورای آموزشی دانشکده بهداشت

 شرح وظایف شورای آموزشی:

-  نظارت بر فعالیتهای آموزشی دانشکده و ارائه گزارش آن در پایان ترم به ریاست دانشکده

-   نظارت در برنامه های آموزشی با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و ارائه آن به مراجع ذیربط

-   نظارت بر حسن برگزاری جلسات گروههای آموزشی و ارائه گزارش آن در پایان هر ترم به ریاست دانشکده

-   پیشنهاد نیازهای مالی و سایر ملزومات مورد نیاز گروههای آموزشی به ریاست دانشکده

-   ارزیابی عملکرد فعالیتهای مدیران و اعضاء گروه در پایان هر ترم تحصیلی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده

-   شرکت در شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده

-   نظارت بر عملکرد اساتید راهنما و ارائه گزارش آن در پایان هر ترم به ریاست دانشکده

-   محاسبه معادل سازی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده

-   همکاری و مشارکت در فرآیند جذب نیروهای مورد نیاز دانشکده

-   نظارت بر عملکرد امور آموزش دانشکده و ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده در پایان هر ترم به ریاست دانشکده

-   نظارت بر حسن اجرای امتحانات تئوری و عملی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده

-   ارائه گزارش عملکرد سالانه با توجه به فعالیتهای آموزشی انجام شده
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved