English خانه تماس با ما نقشه سایتنحوه تعیین و تائید طرحها و مقررات مالی آنها

1 - فقط ریاست دانشگاه (یا نماینده رسمی و تام الاختیار) می تواند با ریاست صنعت و دانشگاه های اجرایی در خصوص برنامه های آموزشی و یا تحقیقاتی قرار داد منعقد کند.

2- عناوین پروژه های معرفی شده به دانشگاه از طرف صنایع پس از بررسی اولیه در دفتر به دانشکده ها و گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه برای تعیین مجری و پیشنهاد اولیه پروژه (در قالب پروپوزال) اجرا می گردد. در صورت تائید شورای پژوهشی نسبت به مراحل بعد و عقد قرارداد میان مجری/ مجریان در خصوص پرداخت هزینه ها و حق الزحمه اقدام خواهد شد.

3- امور حقوقی دانشگاه بر مفاد قرارداد های منعقده بین صنعت و دستگاه های اجرایی یا دانشگاه نظارت داشته و در صورت تائید قابل انجام خواهد بود.

4- دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه موظف است هماهنگی های لازم در جهت انجام طرحهای پژوهشی در قالب پایان نامه های دانشجوئی را انجام دهد.

5- درتنظیم قرارداد فی مابین دانشگاه و کارفرما، مصالح و منافع دانشگاه و صنعت، رعایت قوانین و بخشنامه ها، جبران خسارت، تعهدات کارفرما و مجری، مدت قرارداد، کسورات قانونی، پیش بینی حل اختلاف و نکات حقوقی دیگر باید رعایت گردد.

اسامی اعضای کمیته ارتباط با صنعت

ردیف

نام و نام خانوادگی

اداره ی متبوع

1

محمد صادق رجائی

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

2

محمد جواد قناد زاده

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

3

بهروز کریمی

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

4

فرهاد  قمری

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

5

آتنا رفیعی پور

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

6

حسین ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

7

داود حکمت پو

دانشگاه علوم پزشکی- مدیر تحقیقات

8

سعید چنگیزی آشتیانی

دانشگاه علوم پزشکی- معاونت آموزش و تحقیقات

9

سعید صالحی

مرکز بهداشت استان

 

                                        

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved