فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک ( ۹ - ۹۸ )

۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۷:۴۱ کد : ۴۶۰۲ مناقصات
تعداد بازدید:۸۵۵۸

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد  مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی و نظافت و بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 20/03/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز شنبه   تاریخ   25/03/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز سه شنبه   تاریخ    04/04/1398  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز چهارشنبه   تاریخ  05/04/1398 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  2.173.699.473 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

لینک ورود به سامانه ستاد

کلید واژه ها: مناقصه مزایده خدمات پشتیبانی نظافت بیمارستان امیرالمومنین