تقویم

هفته ملی سلامت

هفته ملی سلامت

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی ماما

روز جهانی ماما

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی خانواده

روز جهانی خانواده

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی فشار خون

روز جهانی فشار خون

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
روز جهانی غذا

روز جهانی غذا

۲۴ مهر ۱۳۹۸


روز جهانی ایدز

روز جهانی ایدز

۱۰ آذر ۱۳۹۸


روز پرستار

روز پرستار

۱۱ دی ۱۳۹۸


پویش ملی سرطان

پویش ملی سرطان

۰۱ بهمن ۱۳۹۸


روز جهانی سرطان

روز جهانی سرطان

۱۵ بهمن ۱۳۹۸